II OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM” pod hasłem „ KWIATY POLNE I LEŚNE” « Skorpion Polkowice


II OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM” pod hasłem „ KWIATY POLNE I LEŚNE”


2 lut 2017
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci, młodzieży i ludzi starszych. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania różnymi gatunkami kwiatów rosnących w Polsce oraz nawiązanie współpracy przez mieszkańców z różnych regionów kraju w zakresie ochrony przyrody ojczystej.

Pod honorowym patronatem
Burmistrza Polkowic
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin

Organizator:
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach
Skorpion Polkowice

Sponsorzy :
Gmina Polkowice
Nadleśnictwo Lubin
Rada Rodziców z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

I CELE KONKURSU:

* doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,
* zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych wycieczek, do poznania piękna jakim jest nasza przyroda , ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę przyrody na terenach leśnych,
* rozwijanie umiejętności obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych zjawisk, na język sztuki,
* nabywanie umiejętności logistycznych przez uczniów (uczniowie współorganizatorami konkursu),

II. Przedmiot i warunki konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 roku życia oraz młodzieży, dorosłych i seniorów.

2. Uczestnicy przygotowują samodzielne prace plastyczne inspirowane obserwacją świata kwiatów, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Zapraszamy już dzisiaj do III edycji naszego konkursu „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM 2018” pod hasłem „KWIATY POD OCHRONĄ”

1. Przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne – różne techniki – prosimy nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.

2. Prace płaskie można wykonać w formatach A4 – A2. Nie należy ich składać, oprawiać ani rolować!

3. Praca przestrzenna powinna mieć wymiary nie większe niż 40 cm x 40 cm.

4. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

5. Każdy autor może złożyć w konkursie od dwóch fotografii w formacie min. 21 – 30 cm, które stanowią komplet o tematyce konkursowej oraz zapis cyfrowy na CD.

6. Prace powinny być opisane – to jest posiadać imię i nazwisko, wiek autora, nazwę kwiatka naukową i łacińską, adres zamieszkania, dane opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy, e-mail.

7. Jeżeli uczestnik konkursu dostarczy więcej niż 1 pracę, to może otrzymać tylko 1 nagrodę, natomiast za pozostałe prace (jeżeli zdobędą uznanie jury) może otrzymać kwalifikację do wystawy pokonkursowej za, którą otrzyma dyplom kwalifikacji na wystawę.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
* Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
* Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, w internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych organizatorów oraz gminy i nadleśnictwa.
* Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.
*Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2016 r. nr 101, poz.922
* Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
* Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości wręczenia nagród.
* Nagrody nieodebrane podczas finału Konkursu można odebrać do 30 sierpnia 2017 r.
* Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników -Imię, nazwisko i wiek uczestnika, nazwa naukowa i łacińska kwiatka, adres zamieszkania lub placówki na terenie, której praca została wykonana oraz danymi opiekuna artystycznego.
* Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do przesłania wykonanych prac wraz z formularzem zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym terminie – do 28 lutego 2017 r.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
Organizator powoła jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.
W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania, wyraz artystyczny, oryginalność, stopień trudności wykonania.
Nagrody przyznawane będą w sześciu kategoriach wiekowych:
grupy przedszkolne (4-6 lat), klasy I – III szkół podstawowych, klasy IV – VI szkół podstawowych, klasy I – III gimnazjów, szkoły średnie i od 19 lat wzwyż.
W zależności od ilości zgłoszonych prac płaskich i przestrzennych będą rozpatrywane w osobnych kategoriach.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2017 r.

Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach do końca kwietnia .

W przypadku wielu prac, do przesyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią placówki. Bez listy zbiorczej prace nie będą podlegały ocenie jury.

Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się w maju 2017 roku w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach ul. Ociosowa 3.

Informacja o dniu i godzinie wernisażu ukaże się na stronie internetowej szkoły wraz z protokołem pokonkursowym.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: wacinska.malgorzata@gmail.com lub dzwoniąc od 16.00- 18.00 na numer telefonu 665951967 lub od godz. 8.00-15.00 na nr 76 845 69 43, 76 845 65 15.

Organizator: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach, Skorpion Polkowice
Termin zgłoszeń: 28/02/2017
Termin rozstrzygnięcia: w kwietniu
Termin ogłoszenia wyników: w maju
Nagrody: rzeczowe
Przedział wiekowy: od 4 lat
Region: ogólnopolski
Koordynator konkursu : Małgorzata Wacińska