"Skuteczni – Profesjonalni – Aktywni – specjalistyczne szkolenia 3.0”, czyli szkolenia dla kandydatów na asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami, trenerów aktywności i trenerów pracy

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Celem projektu jest rozwinięcie wiedzy i praktycznych umiejętności 72 osób – kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodową lub społeczną osób z niepełnosprawnością w zakresie wspierania procesu integracji OzN w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększenie ich niezależności, samodzielności i aktywności społecznej; poprzez udział w szkoleniach.

Kto może wziąć udział:

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • są pracownikami / współpracownikami instytucji integracji i pomocy społeczne;
  • mieszkają na terenie jednego z czterech województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego;

Okres realizacji:

01.03.2022 r. do dnia 28.02.2023 r.

Obszar realizacji szkoleń:

  • Asystent osobisty OzN – 72 godz. szkoleń wyjazdowych;
  • Trener aktywności – 72 godz. szkoleń wyjazdowych;
  • Trener pracy – 72 godz. szkoleń wyjazdowych.

Dodatkowo można zrealizować nieobowiązkowe bezpłatne praktyki w wymiarze min. 30H (dla chętnych).

Rekrutacja:

Pierwszy etap rekrutacji zakończy się 10.10.2022. O wydłużeniu okresu rekrutacji decyduje Koordynator projektu. Formularz zgłoszeniowy

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna w terminie ustalonym z realizatorem szkolenia. Rozmowa może być przeprowadzona w formie telefonicznej i/lub za pomocą Skype.

O zakwalifikowaniu do udziału w każdym ze szkoleń decyduje:

  • kolejność zgłoszeń;
  • rozmowa rekrutacyjna.

Informacje dodatkowe

Szkolenia wyjazdowe zostaną przeprowadzone w formule 3 trzydniowych zjazdów (piątek-niedziela). Koszt udziału w szkoleniach – 300 zł. Stowarzyszenie Skorpion- Polkowice zapewnia wyżywienie i nocleg. Uczestnicy wyjazdu mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdów w wysokości 100 zł.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, organizator może podjąć decyzję o realizacji szkolenia w formie on-line.

Kontakt

Joanna Burkiewicz

E-mail: j.burkiewicz@skorpion-polkowice.pl

tel.: 501 315 809