Zatrudnienie wspomagane - ZW 5.0

Skorpion Polkowice PFRON

 

Eudajmonia

 

Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością, w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. W projekcie wykorzystywana jest metoda zatrudnienia wspomaganego polegająca na ścisłej współpracy trenera pracy z osobą z niepełnosprawnością przy określaniu kompetencji zawodowych, zakresu oczekiwanej pracy i poszukiwaniu zatrudnienia, które odpowiada jej kwalifikacjom i możliwościom zdrowotnym. Trener pracy współpracuje również z pracodawcami, gdyż w początkowym okresie zatrudnienia wspiera osobę z niepełnosprawnością na stanowisku pracy.

 

Kto może wziąć udział?

Projekt kierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,
  • zamieszkują na terenie województwa lubuskiego,
  • osoby w wieku aktywności zawodowej (tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego) i nie pracują,
  • nie uczestniczą w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Punkty dodatkowe w rekrutacji otrzymają osoby charakteryzujące się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego. Projekt kierowany jest w szczególności do osób z: niepełnosprawnością intelektualną; całościowymi zaburzeniami rozwojowymi; długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym; niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Możliwe formy wsparcia:

  • Indywidualna praca z trenerem pracy, również na stanowisku pracy, w początkowym okresie nowej pracy.
  • Indywidualne oraz grupowe wsparcie psychologiczne, dostosowane do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnością, obejmujące takie tematy jak: asertywność, komunikacja, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i konfliktem.
  • Staże zawodowe - 3 miesięczny okres stażu ma pozwolić na pozyskanie miejsca pracy.
  • Zwrot kosztów  dojazdów na staże oraz stypendia stażowe.

 

Okres realizacji zadania:

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu Zatrudnienie wspomagane 5.0. W okresie 01.04.2023 - 21.03.2024 planuje się objąć aktywizacją zawodową 12 osób z województwa lubuskiego.

Cały okres trwania projektu: 01.04.2022 - 31.03.2025.

 

Informacje dodatkowe:

Partnerem projektu jest Fundacja Eudajmonia mająca biuro przy ul. Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice.

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. W razie potrzeby pomieszczenia, sprzęt, oprogramowanie i materiały dydaktyczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Koordynator projektu:

Joanna Panter
j.panter@skorpion-polkowice.pl
tel. 725-145-439

 

Pliki do pobrania: