II OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM” pod hasłem „ KWIATY POLNE I LEŚNE” « Skorpion Polkowice


II OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM” pod hasłem „ KWIATY POLNE I LEŚNE”


2 Lut 2017
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci, młodzieży i ludzi starszych. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania różnymi gatunkami kwiatów rosnących w Polsce oraz nawiązanie współpracy przez mieszkańców z różnych regionów kraju w zakresie ochrony przyrody ojczystej.

Pod honorowym patronatem
Burmistrza Polkowic
Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin

Organizator:
Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach
Skorpion Polkowice

Sponsorzy :
Gmina Polkowice
Nadleśnictwo Lubin
Rada Rodziców z Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach

I CELE KONKURSU:

* doskonalenie umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę,
* zachęcenie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu i wykorzystania pieszych wycieczek, do poznania piękna jakim jest nasza przyroda , ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę przyrody na terenach leśnych,
* rozwijanie umiejętności obserwacji oraz przenoszenie zaobserwowanych zjawisk, na język sztuki,
* nabywanie umiejętności logistycznych przez uczniów (uczniowie współorganizatorami konkursu),

II. Przedmiot i warunki konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 4 roku życia oraz młodzieży, dorosłych i seniorów.

2. Uczestnicy przygotowują samodzielne prace plastyczne inspirowane obserwacją świata kwiatów, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Zapraszamy już dzisiaj do III edycji naszego konkursu „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM 2018” pod hasłem „KWIATY POD OCHRONĄ”

1. Przyjmowane będą prace płaskie i przestrzenne – różne techniki – prosimy nie używać materiałów nietrwałych i sypkich.

2. Prace płaskie można wykonać w formatach A4 – A2. Nie należy ich składać, oprawiać ani rolować!

3. Praca przestrzenna powinna mieć wymiary nie większe niż 40 cm x 40 cm.

4. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.

5. Każdy autor może złożyć w konkursie od dwóch fotografii w formacie min. 21 – 30 cm, które stanowią komplet o tematyce konkursowej oraz zapis cyfrowy na CD.

6. Prace powinny być opisane – to jest posiadać imię i nazwisko, wiek autora, nazwę kwiatka naukową i łacińską, adres zamieszkania, dane opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy, e-mail.

7. Jeżeli uczestnik konkursu dostarczy więcej niż 1 pracę, to może otrzymać tylko 1 nagrodę, natomiast za pozostałe prace (jeżeli zdobędą uznanie jury) może otrzymać kwalifikację do wystawy pokonkursowej za, którą otrzyma dyplom kwalifikacji na wystawę.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE
* Złożone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora.
* Organizator zastrzega sobie prawo do prezentacji prac uczestników konkursu w prasie, w internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób w celach promocyjnych organizatorów oraz gminy i nadleśnictwa.
* Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania prac w różnych formach.
*Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu lub w przypadku osób niepełnoletnich przez ich prawnych opiekunów dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2016 r. nr 101, poz.922
* Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
* Organizator nie pokrywa kosztów związanych z udziałem uczestników w uroczystości wręczenia nagród.
* Nagrody nieodebrane podczas finału Konkursu można odebrać do 30 sierpnia 2017 r.
* Na odwrocie każda praca powinna być podpisana danymi dotyczącymi poszczególnych uczestników -Imię, nazwisko i wiek uczestnika, nazwa naukowa i łacińska kwiatka, adres zamieszkania lub placówki na terenie, której praca została wykonana oraz danymi opiekuna artystycznego.
* Chętni do udziału w konkursie zobowiązani są do przesłania wykonanych prac wraz z formularzem zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym terminie – do 28 lutego 2017 r.

IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA:

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
Organizator powoła jury, które zdecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.
W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, jakość wykonania, wyraz artystyczny, oryginalność, stopień trudności wykonania.
Nagrody przyznawane będą w sześciu kategoriach wiekowych:
grupy przedszkolne (4-6 lat), klasy I – III szkół podstawowych, klasy IV – VI szkół podstawowych, klasy I – III gimnazjów, szkoły średnie i od 19 lat wzwyż.
W zależności od ilości zgłoszonych prac płaskich i przestrzennych będą rozpatrywane w osobnych kategoriach.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2017 r.

Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach do końca kwietnia .

W przypadku wielu prac, do przesyłki należy dołączyć listę zbiorczą autorów prac opatrzoną pieczęcią placówki. Bez listy zbiorczej prace nie będą podlegały ocenie jury.

Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.

Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i otwarcie pokonkursowej wystawy odbędzie się w maju 2017 roku w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach ul. Ociosowa 3.

Informacja o dniu i godzinie wernisażu ukaże się na stronie internetowej szkoły wraz z protokołem pokonkursowym.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie konkursu. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: wacinska.malgorzata@gmail.com lub dzwoniąc od 16.00- 18.00 na numer telefonu 665951967 lub od godz. 8.00-15.00 na nr 76 845 69 43, 76 845 65 15.

Organizator: Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach, Skorpion Polkowice
Termin zgłoszeń: 28/02/2017
Termin rozstrzygnięcia: w kwietniu
Termin ogłoszenia wyników: w maju
Nagrody: rzeczowe
Przedział wiekowy: od 4 lat
Region: ogólnopolski
Koordynator konkursu : Małgorzata Wacińska


Klauzula informacyjna

Dbamy o prywatność Naszych Beneficjantów, Współpracowników i Kontrahentów, dlatego dostosowujemy się do nowych przepisów o ochronie danych osobowych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (EU) z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) które wchodzą
w życie 25.05.2018r.
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 wspomnianego Rozporządzenia 2016/679 informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Skorpion Polkowice nr Regon 020900834 ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Dane kontaktowe
Z Skorpion Polkowice można się skontaktować:
a. poprzez adres e-mail: biuro@skorpion-polkowice.pl,
b. telefonicznie pod numerem: (0) 509 745 056,
c. pisemnie: Skorpion Polkowice ul. Borówkowa 5a 59-101 Polkowice.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice w celach:
a. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych,
b. przeprowadzenia projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych,
c. wykonywania zawartych umów z Naszymi Współpracownikami,
d. wykonywania zawartych umów o Kontrahentami.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Dane osobowe będą przetwarzane przez Skorpion Polkowice:
a. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w których celem jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych – 5 lat od dnia zakończenia projektu,
b. dla celu realizacji projektów dofinansowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w obszarze których celem jest wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych – 5 lat od zakończenia projektu,
c. dla celu realizacji wykonywania zawartych umów z naszymi Współpracownikami – 5 lata od zakończenia zawartej umowy,
d. dla celu realizacji zawartych umów o Kontrahentami - 5 lat po zakończeniu wykonywania zawartej umowy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępniane przez Skorpion Polkowice:
a. osobom upoważnionym,
b. podmiotom uprawnionym (na podstawie przepisów prawa) do ich otrzymania lub na podstawie udzielonej zgody,
c. mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych osobowych takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, przysługuje każdej osobie prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, istnieje prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.